برچسب خورده: کم توجه ای به فلسطین در مسائل بین المللی