برچسب خورده: فلسطینیا بخاطر اسرای خود دست به اعتصاب غذا زدن