برچسب خورده: آمریکا در فکر جذب متحدان قبلی در فلسطین