شیوه محاسبه ارزش برند

شیوه محاسبه ارزش برند

در این مطلب قصد داریم تا شما دوستان عزیزان را با فرآیند برند سازی بیشتر آشنا کنیم.در ادامه این مطلب به چگونگی محاسبه ارزش برند خواهیم پرداخت.

Image result for making brand

edris-ac.com

ارزش برند با میزان اعتماد مشتری از یک برند حد گیری می شود . ارزش برندو ارزشی هست که مشتریان و مشتریان بالقوه از یک برند درک می کنند. ارزش برند یک شرکت می تواند با مقایسه درآمد مورد انتظار آینده از یک محصول با نام تجاری با درآمد مورد انتظار آینده یک محصول بدون نام تجاری معادل با آن محاسبه شود. ایـن فرق و که اکثرا ً همـان سود حاصله استو به مفهوم میزان اعتماد مشتریان به ایـن برندو و تمایل آنها برای پرداخت بیش از قیمت نسبت به برندهای رقیب با ادراک ارزش پایین تر است .

منتها ایـن محاسبه بر طبق تقریب است . ایـن ارزش می تواند حاوی خصوصیات ی ملموسو کارکردی (برای مثال قدرت پاک کنندگی دومساوی یا میزان چاق کنندگی نصف)و خصوصیات ی غیر ملموس و احساسی (مثل برند از نظـر اشخاص خوش سلیقه یا با سَبک) باشد. در ادامه تعدادی از شیوه های بررسی ارزش برند را ارائه می نماییم.

۱- شیوه داموداران :

در ایـن شیوه جهت ارزش گذاری دارایی های معنوی ایـن بخش از دارایی ها را در سه دسته طبقه بندی می کنیم:

اولین گروهو آن دسته از دارایی های معنوی می باشند که مربوط به یک محصول یا خدمت ویِژه می باشند و جریـان های نقدی ایجاد می کنند. جهت ارزش گذاری ایـن دسته می توان از مدل های تنزیل جریـان های نقدی بصورت معمول استفاده نمودو که برآورد جریـان های نقدی با دقت به همـان محصول یا خدمت و با در نظـر گرفتن چرخه عمر محدود آن صورت می پذیرد.

article_image_one_652.jpg

دسته دوم از دارایی های معنویو پیچیده تر بوده چرا که ایـن دارایی ها به جای ایجاد جریـان نقدی برای یک محصول یا خدمت خاصو به تولید جریـان نقدی برای کل شرکت پرداخته و عایدات آن هاو کل شرکت را تحت اثر قرار می دهد. ایـن دستهو نام تجاری شرکت هست که تمام جنبه های شرکت از میزان فشیوه تک تک محصولات تا نرخ هزینه سرمایه شرکت را تحت اثر قرار می دهد.

دسته سومو حاوی آن دسته از دارایی های معنوی می شود که اکنون هیچ گونه جریـان نقدی ایجاد نمی کنند اما دارای ایـن پتانسیل می باشند که جریـان های نقدی را در آیندهو تحت شرایطی ویِژه به وجود آورند. ایـن دسته نه تنها حاوی ذخایر منابع طبیعی هست بلکه همین طور شرایط قابل تغییر شرکت برای ورود به بازارها و کسب و کارهای جدید و رها نمودن تجارت فعلی را حاوی می شود . برترین شیوه برای ارزش گذاری ایـن دسته از دارایی های معنوی استفاده از مدل قیمت گذاری حق امتیاز معلت ه است .

۲- شیوه ایـن تربرند (یا فایـن نشال ورد)

یکـی از مشهور ترین طبقه بندی نام های تجاری توسط فایـن نشال ورد ایجاد شده است . جهت ارزش گذاری و رتبه بندی نام های تجاریو فایـن نشال ورد از یک ورژن آسان شده شیوه ایـن تربرند استفاده کرد که عبـار ت هست از اختلاف بین سودهای یک نام تجاری و سودهایی که اساساً بایستی آن محصول بدون هیچ نام تجاری مشهور ی به دست آورد. به ایـن اختلافو سودهای ناب ویِژه نام تجاری گفته می شود . همین طور فایـن نشال ورد یک ضریب محاسبه شده را با دقت به توانایی نام تجاری به کار گرفت. حاصل ضرب ایـن دوو ارزش نام تجاری است . ایـن تر برند ارزش نام تجاری را از طریق ضرب فرق سودهای نام تجاری در یک ضریب بررسی کرد. ایـن ضریب به وسیله تشخیص علت هایی که طبق نظـر ایـن تربرند توانایی نام تجاری را معین می نماید و به دست می آید.

برند , برند سازی , برند تبلیغاتی , برند جهانی , برند اشخاص مشهور , برند لوکس , برند عام , برند سرمایه گذار , برند کارفرما

ایـن فرایـن د با محاسبه EBAT سه سـال قدیم شرکت شروع می شود . نکته با ارزش در ایـن وهله کسر ای.بی.آی.تی های متناظر با کار هایی هست که نام تجاری در آنها نقشی ندارد. در وهله بعدو بعد از شناسایی شرکت های بدون نام تجاری خاصوبتواندEBAT آن ها محاسبه گردیده و اختلاف بتواندEBAT دو شرکت به دست می آید. جهت تعدیل شدن بتواندEBAT های سـال های قدیم و اثر عوامل خارجی همچون نرخ تورم بر آن لحاظ می شود . برای آنکه بررسی ما بتواندEBAT نام تجاری برای سـال های آینده را بهتر پیش بینی نمایـد و بایستی از معدل وزنی بتواندEBAT سـال های قدیم استفاده نماییم. از آنجا که ممکن است ایـن معدل وزنیو از میزان پیش بینی سـال آینده اختلاف بتواندEBAT دو نوع شرکت کمتر گرددو عنوانی با نام ذخیره کسری بتواندEBAT آتی در نظـر گرفته می شود . در نهایت بعد از کسر هزینه سرمایه و مالیات از معدل وزنیو اختلاف سودها (بین شرکت با نام تجاری و بدون نام تجاری) به دست خواهد آمد
از طرف دیگـر و ایـن تربرند ضریبی را با نام “توانایی نام تجاری” جهت برآورد ارزش نام تجاریو محاسبه می نماید . ایـن ضریب ترکیبی از هفت علت زیر است:

  • رهبری: یک نام تجاری بانفوذو بسیار با ثبات هست و ارزش های بسیاری نسبت به نام های تجاری دیگـر که سهم بازار کمتری دارندو را داراست .
  • ثبات و پایداری : نام تجاری که در طول زمان از درجه وفاداری بالای خریداران برخوردار می باشند و بیشترین نمره را در ایـن فاکتور به دست می آورند.
  • بازار: یک نام تجاری با ثباتو در بازاری که در حال رشد استو با ورود رقبای بسیارو بیشترین امتیاز را داراست .
  • بین المللی: نام های تجاری فعال در بازارهای جهان ی ارزش زیادتری را نسبت به نام های تجاری ملی و منطقه ای دارند. اما و تمام نام های تجاری توانایی مواجهه با موانع و حصارهای ملی و فرهنگی را ندارند.
  • روند: دقت نام های تجاری به ایـن که به روز و مناسب برای استفاده کننده باشند ارزش آنها را افزوده شدن می دهد.
  • پشتیبانی و پشتیبانی : نام های تجاری که از پشتیبانی (و به نوعی خدمات بعد از فروش) برخوردارند می بایست از آنهایی که فاقد چنین فاکتوری می باشند وارزش زیادتری داشته باشند. اما کمیت و کیفیت ایـن خدمات و پشتیبانی ها بایستی مد نظـر باشد.
  • حفاظت: قدرت و وسعت قوانین پشتیبانی ی از نام تجاری (قانون انحصار) یک علت با ارزش و حساس در ارزش- گذاری است .

۳- شیوه هولیهان :

طبق شیوه مشاوران ارزش گذاری هولیهان و ارزش نام تجاریو ارزش فعلی جریـان نقدی آزاد شرکت منهای ضرب هر یک از دارایی ها در بازده مورد انتظار آنها است . جریـان نقدی آزاد ناشی از نام تجاری تا میزانی شبیه ارزش افزوده اقتصادی است .

منبع

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

متاسفیم. نظرات بسته است.